Naturplan for Skalbjerggård
Torben Nielsen, Nøddelundvej 7, 4791 Borre


S K A L B J E R G G A A R D . D K 6. Resuméskema

NaNatur-
element nr.

Nuværende
tilstand

Naturplanmål

Aftalte ønskede tiltag

Evt. tilskuds-
muligheder

Bemærkninger

På kort sigt (1-2 år)

På længere sigt (2-10 år)

5.1

Højmose og udtørret mergelgrav på Gammeljordgård

Beskyttelse af mosen.
Naturområde. 

Området omkring mose og mergelgrav braklægges, med sortjordsstribe mod marken.

Pleje af arealet, så der kommer flere engblomster. 

Brak-tilskud
Evt. MVJ-tilskud 

Vær opmærksom på evt. ændringer i brakreglerne - især "Non-food-uden kontraktpligt". 

5.2

Beskyttede diger
- tre forskellige

Bevarelse og beskyttelse af diger og livet i digerne.

Mindst 1 m dyrkningsfri bræmme på hver side af diget.

Vedligeholdelse af diger og bræmmer 

 

 

5.3

Tryllemosen -
mose og ellesump

Mere åben mose, med størst mulig naturværdi

Elle- og piletræer mod syd og vest fjernes.
Evt. oprensnnig afdele af mosen.
Braklægning omkring mosen. 

Vedligeholdelse af mosen og omgivelserne, så det ikke gror til. 

Brak-tilskud
(MVJ-tilskud) 

Oprensning kræver tilladelse fra amtet. 

5.4

Brakmark ved granplantage

Naturområde til størst mulig glæde for vildtet. 

Barjordsstribe og vildtstribe i brakken.
Plante 2 rækker buske ivestkanten af granplantage.

Vedligeholdelse af brakstriber og vildtstriber.
Vedligeholdelseaf skovbrynene. 

Braktilskud 

 

5.5

Gammelt hegn med dige og brakmark med stejl skrænt.

Bedst mulig udnyttelse til gavn for vildtet.
Bevarelse af detgamle hegn.

Insektvold, og slåede spor i brakken

Vedligeholdelse

Braktilskud 

 

5.6

Remise for enden af nedlagt markvej

Flot landskabeligt udseende, vildtremise.

 

 

 

 

5.7

Hegn - nyere 3-rækkede hegn.

 Variation, levested for dyr og planter

 "Fodpose" på begge sider af hegnene.
Begyndende udtynding ogopstamning.

 Udtynding, opstamning og fjernelse af ammetræer. Hegnene skal forblive tætte forneden.

 

Overvej hvilken karakter hegnene skal have i fremtiden.

5.8

Beplantning omkring gården

Læ og ramme omkring gården

 God beplantning er etableret og skal vedligeholdes som i punkt 5.7.

 Vedligeholdelse som i punkt 5.7.

 

 

5.9

Bore Enge

Flot, stort naturområde

Braklægning eller MVJ-ordning.

Plejeaf naturarealer.
Slåede spor.
Vildtstriber.
Insektvolde.

Tilskud via brak eller MVJ-ordning.

Lav aftale med en person, der passerbrakarealerne i Borre Enge.

5.10

Ny markvej

God arbejdsvej, som også skal bidrage til variation og ledelinier.

Skab randeffekt v. hj. a. græs- ogukrudtskant langs markvej.

 

 

 

 


Tilbage til Indholdsfortegnelse


Udarbejdet af
Kirsten Nielsen
Storstrømmens PlanteavlsRådgivning
Agrovej 1
4800 NykøbingF.

Sommeren 2004Projekt Naturplaner på Møn 2004-2005